Công ty Cổ Phần LILAMA Hà Nội

Doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Lilama Việt Nam

Công trình – dự án

Nhà máy Xi măng Nghi Sơn

Tên dự án: Nhà máy Xi măng Nghi Sơn (2,13 triệu tấn/năm). Chủ đầu tư: Công ty Công nghiệp nặng