Công ty Cổ Phần LILAMA Hà Nội

Doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Lilama Việt Nam

TỜ TRÌNH V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung TV. HĐQT