Công ty Cổ Phần LILAMA Hà Nội

Doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Lilama Việt Nam

Thông báo về việc: Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và hủy tư cách công ty đại chúng