Công ty Cổ Phần LILAMA Hà Nội

Doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Lilama Việt Nam

Chính sách về sức khỏe, môi trường

Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội cam kết liên tục cải thiện thành tích về sức khỏe, an toàn và môi trường, với mục tiêu là: Không gây tai nạn, không gây tác hại đối với con người, không làm tổn hại đối với môi trường. Chúng tôi hướng đến sự hoàn thiện hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn và môi trường: 

  • Đẩy mạnh việc giáo dục, đào tạo, nâng cao ý thức an toàn cho người lao động và giao phó 

trách nhiệm để họ làm tròn trách nhiệm. 

  • Phổ biến và quán triệt vấn đề sức khỏe, an toàn và môi trường đến từng cấp độ, thành viên 

trong hệ thống quản lý. 

Liên tục cải tiến các thành tích về sức khỏe an toàn và môi trường và việc phòng tránh các 

chất độc hại làm ô nhiễm môi trường. 

  • Trọng dụng những sáng kiến cải tạo nâng cao sức khỏe, an toàn và môi trường để thực thi 

chính sách này được tốt hơn. 

  • Thiết lập những thước đo đánh giá về sức khỏe, an toàn, môi trường và luôn kiểm tra 

đánh giá lại thước đo đó. 

  • Tuân thủ những nguyên tắc chung về sức khỏe, an toàn và môi trường và những yêu cầu 

chung của Công ty. Sức khỏe, an toàn và môi trường là trách nhiệm của mọi người. Chính vì điều đó, chúng tôi yêu cầu tất cả các cán bộ công nhân viên phải có trách nhiệm giữ gìn sức khoẻ, an toàn và 

môi trường cho bản thân và cho mọi người xung quanh. Chúng tôi áp dụng nguyên tắc: 

  • Hợp tác chặt chẽ với các giám sát viên. * Chú ý và tuân thủ quy trình sức khỏe, an toàn và môi trường đã đề ra. 
  • Báo cáo ngay lập tức những tai nạn, rủi ro và những mối nguy hiểm tiềm ẩn. 
  • An toàn là nghĩa vụ và là trách nhiệm thường xuyên của mỗi cá nhân. 
  • Mỗi con người chúng ta sau một ngày làm việc đều về nhà mà không phải gánh chịu bất 

cứ một sự tổn thương dưới bất cứ hình thức nào. Toàn bộ cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội có trách nhiệm thực thi chính sách này, nếu cần thiết có thể sửa chữa, bổ sung dựa trên nền tảng của chính sách này. Chính sách trên được áp dụng cho toàn bộ phạm vi hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội.